Szereg inwestycji w gminie… Nowoczesny budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu na ukończeniu!

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Szereg inwestycji w gminie… Nowoczesny budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu na ukończeniu!

Materiał informacyjny

Inwestycji w minionym roku w gminie Małogoszcz nie brakowało. Były to głównie przedsięwzięcia dot. budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych wraz z budową chodników, bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz w zakresie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

Największą inwestycją w bieżącym roku była i jest budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małogoszczu. Powierzchnia zabudowy wynosić będzie 724,4 m², a całkowita powierzchnia użytkowa budynku – 431,6 m². Budowa zgodnie z umową z Wykonawcą ma zakończyć się do września 2020 roku. Budynek będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii, będzie wyposażony w pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne. Strażnica będzie najnowocześniejszą w regionie.

„Jest to bardzo duża inwestycja i bardzo ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców, ale także bardzo kosztowna, gdyż finansowana jest wyłącznie ze środków własnych i determinuje nam mocno budżet. Dzięki staraniom gminy i OSP Małogoszcz mamy deklarację wsparcia zadania ze strony Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100 tys zł” – podkreśla burmistrz Mariusz Piotrowski. Całość inwestycji jest realizowana ze środków własnych, wartość zadania ogółem: 3 614 947,55 zł.

W roku w 2019 Gmina Małogoszcz zrealizowała i współfinansowała następujące zadania:
- wykonano przebudowę dróg gminnych wewnętrznych polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej w miejscowościach: Żarczyce Małe o dł. 470 mb, wartość zadania: 185 687,20 zł., dofinansowanie /50%/ w kwocie 92 843,60 zł pochodzące z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, drugą połowę stanowi wkład własny gminy oraz w Zakruczu o dł.485 mb, wartość robót: 107 972,91 zł (środki własne);
- przebudowano drogę powiatową w m. Kozłów o dł. 2950 mb, wartość zadania ogółem: 1 113 342,88 zł., wkład własny: 293 458,21 zł., środki pozyskane z powiatu: 288 458,67 zł., środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych: 531 426,00 zł.;
- wyremontowano drogę gminną, ul. Warszawską w Małogoszczu, na dł. 455 mb, wartość całkowita: 170 674,49 zł., wkład własny /40%/ 68 270,49 zł., dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych /60%/ 102 404,00 zł.
Wybudowano chodniki w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach:
- Małogoszcz, o dł. 265 mb, całkowita wartość zadania: 109 997,67 zł., wkład własny: 5 000,00 zł., dofinansowanie: 104 997,67 zł.;
- Złotniki, o dł. 520 mb, całkowita wartość zadania: 222 968,25 zł., wkład własny: 111 484,12, dofinasowanie: 111 484,13 zł.;
- Wygnanów, o dł.285 mb, wartość zadania: 162 300,35 zł., wkład własny: 81 157,17 zł., dofinansowanie: 81 143,18 zł.;
- Mieronice, o dł. chodnika 80 mb wraz z odwodnieniem na dł. 147 mb, wartość zadania: 55 000,00 zł., wkład własny: 5 000.00 zł., dofinansowanie: 50 000,00 zł.

Kolejnymi ważnymi zadaniami są bieżące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej polegające na doprowadzeniu sieci do nowobudowanych domów mieszkalnych. W roku 2019 wykonano również rozbudowę sieci wodociągowej łączącej istniejący wodociąg w Żarczycach Małych z wodociągiem w Wiśniczu. Inwestycje są realizowane ze środków własnych, wartość zadania ogółem: 250 000,00 zł.

W roku bieżącym zrealizowano również projekt pn. Otwarte Strefy Aktywności w 5 miejscowościach na terenie gminy Małogoszcz: Bocheniec. Leśnica,, Ludwinów, Wygnanów i Zakrucze. Polegał on na budowie ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo – rekreacyjnych. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całkowity koszt inwestycji: 184 446,50 zł, dofinansowanie /49,8%/ w kwocie 91 854,36 zł, wkład własny /50,2%/ w kwocie 92 592,14 zł

W Woli Tesserowej zrealizowany został projekt z funduszy unijnych pn. „Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku w Woli Tesserowej, gm. Małogoszcz”. Zakres prac obejmował: roboty ziemne, utworzenie boiska do piłki siatkowej i piłki nożnej, montaż altany ogrodowej i grilla ogrodowego oraz zagospodarowanie terenu przy stawie. Koszt zadania ogółem: 121 559,69 zł, wkład własny /26,5%/ 32 139,69 zł, dofinansowanie /73,5%/ z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w kwocie: 89 420,00 zł.

W roku 2019 rozbudowaliśmy także oświetlenie uliczne montując 6 szt. opraw led i nowych stanowisk słupowych w Małogoszczu. Projekt ten w całości zrealizowany został ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 51 660,00 zł.

Z myślą o lokalnej społeczności władze samorządowe Gminy Małogoszcz podejmują szereg starań i działań dla ciągłych, pozytywnych zmian wizerunku gminy. W samym tylko roku 2019 złożyliśmy wnioski o dofinansowanie i czekamy jeszcze na rozstrzygniecie konkursów dla następujących projektów, które realizowane będą w przyszłych latach:
- „Remont dróg gminnych: Nr 343022T ul. Włoszczowska, Nr 343025T ul. Piłsudskiego,
Nr 343024T ul. 3-go Maja w Małogoszczu” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota ogółem: 273 840,00 zł, wnioskowane dofinansowanie /80%/ w kwocie 219 072,00 zł, wkład własny /20%/ w kwocie 54 768,00 zł.
- "Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszyce: Nr 343015T - o dł. 505 mb i Nr 343020T - o dł. 296 mb" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota ogółem: 1 036 260,00 zł, wnioskowane dofinansowanie /80%/ w kwocie 829 008,00 zł, wkład własny /20%/ w kwocie 207 252,00 zł,
- Wniosek złożony do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach dotyczący odszkodowania za poniesione straty w infrastrukturze drogowej na skutek deszczu nawalnego w roku 2019 w miejscowościach: Zakrucze, Kozłów, Mieronice, Lasochów i Małogoszcz. Wartość całkowita zadania 1 831 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie /80%/ w kwocie
1 464 800,00 zł, wkład własny /20%/ - 366 200,00 zł
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kozłowie w terenach wiejskich gminy Małogoszcz. Wartość całkowita: 4 004 180,11 zł, wnioskowane dofinansowanie /31,6%/ w kwocie 1 264 416,50 zł, Wkład własny, koszty kwalifikowalne /68,4%/
i niekwalifikowalne: 2 739 763,61 zł

Na liście rezerwowej, złożonych przez nas wniosków w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 znajdują się następujące projekty:
- Utworzenie Ośrodków Wsparcia Dziennego na obszarach wiejskich Gminy Małogoszcz
w miejscowościach: Karsznice, Leśnica, Wygnanów i Żarczyce Małe. Wartość całkowita zadania: 4 474 714,46 zł, wnioskowane dofinansowanie /81,1%/ w kwocie 3 628 861,46 zł, wkład własny /18,9%/ - 845 853,00 zł.
- Kompleksowa rewitalizacja obszaru zdegradowanego na terenie miasta Małogoszcz, projekt ten zakłada realizację pięciu kluczowych przedsięwzięć, które obejmują terenu obszaru rewitalizacji zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2016 – 2024. Wartość całkowita projektu to ok. 5,3 mln zł, przy czym wnioskowane dofinansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa /80%/ oscyluje ok. 4,2 mln zł. Jest to bardzo ważna inwestycja, a przy dofinansowaniu będzie możliwość zrealizować całość zakładanego projektu. Nie czekając już na środki unijne w roku 2020 planuje się pierwszy etap czyli budowę osiedlowego parkingu na 72 miejsca dla samochodów osobowych.

Najważniejsze zadania ciągle jeszcze przed nami. W latach 2020 – 2021 Gmina Małogoszcz przy dofinansowaniu unijnym z RPO WŚ na lata 2014-2020 wymieni istniejące oprawy oświetleniowe na oprawy LED. Zostaną dowieszone także oprawy LED w miejscach niedoświetlonych oraz będą zamontowane dwie lampy solarne produkujące energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii. W sumie 1869 sztuk opraw oświetleniowych o mocach od 50 do 110 W. W ramach projektu wykonana zostanie kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie i wprowadzony zostanie system zarządzania systemem oświetlenia. Wartość całkowita projektu: 2 999 955,75 zł, dofinansowanie /85%/: 2 508 066,13 zł, wkład własny, koszty kwalifikowalne /15%/ i niekwalifikowalne: 491 889,62 zł.

Gmina Małogoszcz, jak co roku organizowała wiele imprez plenerowych, ale rok 2019 był rokiem wyjątkowym, gdyż była gospodarzem Dożynek Powiatowych, które odbyły się 31 sierpnia na obiektach sportowych MKS „WIERNA” w Małogoszczu.

Ponadto w bieżącym roku podjęto działania zmierzające do utworzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu szkoły branżowej, która swoją działalność ma rozpocząć od roku szkolnego 2020/2021.

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz,

tel.: /041/ 38 60 160, fax: /041/ 38 60 150,
e-mail: malogoszcz@eobip.pl

www.malogoszcz.pl

Materiał informacyjny

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.