Materiał informacyjny

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU KADENCJI W GMINIE SKALBMIERZ

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Marek Juszczyk na spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą. Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Marek Juszczyk na spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą.
Materiał informacyjny

Na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz zrealizowano w 2019 roku szereg inwestycji, a także rozpoczęto starania o pozyskanie dofinansowania na realizację nowych projektów. Wśród już zrealizowanych i zakończonych projektów należy wymienić m.in. instalację systemów odnawialnych źródeł energii. Na terenie całej gminy zamontowano 67 instalacji fotowoltaicznych i 73 instalacje kolektorów słonecznych. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to ponad milion 700 tys. zł, w tym przyznana dotacja wyniosła kwotę ponad miliona złotych.

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Marek Juszczyk na spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą.
Władze Miasta i Gminy Skalbmierz rozpoczęły również starania o przyłączenie gminy do sieci gazowej. Rozmowy ze świętokrzyskim oddziałem Polskiej Spółki Gazownictwa już trwają.

W tym roku zakończono również projekt związany z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie na terenie całej gminy powstało 82 sztuk ekologicznych instalacji. Zadanie zrealizowano w ramach PROW na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna wartość projektu ponad 1 milion 600 tys. zł.

Kolejnym ważnym projektem była termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Skalbmierz. Kompleksową termomodernizację przeszedł budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu, Szkoła Podstawowa w Topoli oraz budynek administracyjno-magazynowy w Skalbmierzu przy ul. Szkolnej 3. W Zespole Placówek Oświatowych wymieniona została także przestarzała instalacja centralnego ogrzewania, którą zastąpiono nowoczesnymi pompami ciepła. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu wyniosła prawie 5,5 miliona złotych.

W tym roku Gmina Skalbmierz przystąpiła również do unijnego projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki projektowi Szkoła Podstawowa w Topoli wzbogaciła się o 12 zestawów nowoczesnych zestawów komputerowych. Sprzęt będzie można wykorzystywać nie tylko na lekcjach informatyki. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie zdalnie udostępniać interesujące materiały edukacyjne.

Gmina Skalbmierz pozyskała w tym roku ponad 11 milionów złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki korzystnemu dla naszej gminy wsparciu wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w Podgaju, Szarbi Zwierzynieckiej i Tempoczowie Kolonii. Natomiast w Grodzonowicach planowana jest budowa 30 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Marek Juszczyk na spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą.
Gmina Skalbmierz pozyskała ponad 11 milionów złotych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Na zdjęciu od lewej: Leszek Śmiech – przewodniczący Rady Miejskiej, Marek Juszczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz, Kamil Włosowicz – Zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.

Gmina Skalbmierz złożyła również wniosek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap II na terenie gminy. Dotacja będzie pochodziła w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Złożono również wniosek na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skalbmierz – etap III oraz przebudowę ujęcia wody i zbiorników wody w ramach PROW na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Złożony został również wniosek na modernizację lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ze źródłem światła „LED”. Zadanie będzie finansowane ze środków EFRR w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. Gmina Skalbmierz planuje również zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu. Wniosek złożono w WFOŚiGW w Kielcach.

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Marek Juszczyk na spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą.
Rozmowy przedstawicieli władz samorządu województwa i gminy z mieszkańcami Drożejowic w sprawie budowy chodnika. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku.

Gmina Skalbmierz pozyskała w tym również 3 miliony złotych dotacji na budowę chodnika na odcinku Drożejowice – Skalbmierz, o budowę którego od lat zabiegali mieszkańcy. Jego budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku. O nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wzbogaciła się z kolei jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu, której przyznano ponad pół miliona złotych dofinansowania m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gmina Skalbmierz dołożyła do zakupu nowego wozu 200 000 zł. Wartość samochodu wyniosła ponad 750 tys. złotych. O nowy, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy wzbogaciła się również jednostka OSP w Topoli, dzięki przyznanej Gminie Skalbmierz dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Kwota dofinansowania wyniosła 297 000 złotych. Gmina Skalbmierz do zakupu samochodu o wartości 300 000 zł dołożyła 3 tys. złotych. Gmina Skalbmierz uzyskała również ponad 60 tys. złotych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na zakup 18 kompletów ubrań specjalnych dla jednostek OSP: Boszczynek, Sielec Kolonia i Drożejowice. Doposażone w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy zostały również jednostki z Topoli i Drożejowic. Pierwsza kwotą ponad 15 tys. złotych, dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, druga kwotą 5 tysięcy złotych dzięki dotacji z WFOŚiGW w Kielcach. Kwotą 18 tysięcy złotych dotacji na zakup wyposażenia i przeprowadzenie warsztatów promujących zdrowy tryb życia zasilono działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Topoli. Dofinansowanie pochodziło z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Marek Juszczyk na spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą.
Nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN trafił do jednostki OSP w Skalbmierzu w październiku.

W 2019 roku prowadzono również prace związane z przebudową i remontem dróg. Nowa nawierzchnia została położona na prawie 1,5 kilometrowym odcinku drogi w Małoszowie, która została zniszczona w wyniku intensywnych opadów deszczu w maju. Prace kosztowały prawie pół miliona złotych i były możliwe dzięki dużej dotacji (384 500 zł) z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nowa nawierzchnia została położona również na 350-metrowym odcinku w Szczekarzowie. Nowy asfalt położono także na ponad 150-metrowym odcinku drogi Drożejowice-Podgaje oraz w Skalbmierzu na ul. Republiki Partyzanckiej. Ponadto wykonane zostało utwardzone płytami przejście z Rynku na ul. Republiki Partyzanckiej, o które od lat prosili mieszkańcy. Wykonano również kompleksowy remont kładki pieszej zlokalizowanej nad przelewem awaryjnym nad zbiornikiem retencyjno-rekreacyjnym „Skalbmierz”. Kompleksową modernizację przeszedł również plac zabaw przy stadionie miejskim w Skalbmierzu. Przez cały rok wykonywane były przez pracowników gospodarczych prace związane z udrożnieniem rowów przydrożnych i melioracyjnych. Gmina Skalbmierz wynajęła również firmę zewnętrzną, która udrożniła ponad 4-kilometry rowów przydrożnych na terenie całej gminy. Przeprowadzono również prace remontowe w remizach i świetlicach wiejskich, m.in. w Rosiejowie, Kózkach, Zakrzowie, Topoli i Szarbi Zwierzynieckiej. Część prac finansowana była w ramach Funduszu Sołeckiego. Na Rynku miasta zdemontowano zniszczone tablice informacyjne i promocyjne, w miejsce których zainstalowano nowe wraz z aktualnym rozkładem jazdy. Wycięto w centrum miasta kilka najbardziej zniszczonych drzew, a w ich miejsce wsadzono kilkuletnie drzewka. Prace pielęgnacyjne i ogrodnicze będą w centrum miasta kontynuowane w przyszłych latach. Gmina Skalbmierz nabyła również od Spółdzielni Samopomoc Chłopska parter Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych. Poddany konserwacji został pomnik z krzyżem i figurą św. Rozalii stojący na Rynku miasta oraz pomnik ofiar pacyfikacji.

W gminie Skalbmierz w 2019 roku zrealizowano również szereg wydarzeń kulturalnych. 2018 rok zamknęliśmy Spotkaniem Noworocznym na Rynku naszego miasta. Wydarzenie skierowane było do wszystkich mieszkańców. 2019 rok rozpoczęliśmy koncertem noworocznym w Zespole Placówek Oświatowych. Od 14 do 15 stycznia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się Ferie dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. 13 stycznia w remizie OSP w Skalbmierzu odbył się 27. Finał WOŚP. 27 stycznia w MGOK odbył się koncert kolędowanie ze Wschodu – koncert kolęd prawosławnych. Przez cały rok w MGOK i w świetlicach wiejskich na terenie gminy odbywały się różnego rodzaju szkolenia i warsztaty. W marcu wspólnie z mieszkańcami przywitaliśmy wiosnę w trakcie tradycyjnego topienia Marzanny. Wydarzenie poprzedzone było warsztatami. W kwietniu zorganizowano na Rynku miasta pierwszy Wielkanocny Kiermasz Świąteczny połączony z konkursem na Palmę Wielkanocną. Zorganizowano również Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja.

W czerwcu w centrum naszego miasta zorganizowano Festyn z okazji Dnia Dziecka. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w czerwcu przypomniano osobę Stanisława ze Skalbmierza i jego dorobek w ramach wydarzenia Stanislaus de Skarbimiria Superbia. Przez dwadzieścia dni w lipcu odbywały się wakacyjne zajęcia dla dzieci o różnej tematyce. Również w lipcu świętowaliśmy w Rosiejowie 90-lecie tamtejszej jednostki OSP. 21 lipca odbył się pierwszy Festiwal Ogórka w Drożejowicach. W sierpniu zorganizowano kilkudniowe obchody w 75 rocznicę Pacyfikacji Skalbmierza. 18 sierpnia obchodziliśmy Gminne Dożynki. Przedstawiciele naszej gminy brali również udział w Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich. Zorganizowano także uroczystości Święta Niepodległości 11 listopada z otwarciem wystawy „Polskie Drogi do Niepodległości” na parterze MGOK. 15 grudnia zorganizowana zostanie na Rynku miasta Wigilia dla mieszkańców z jarmarkiem bożonarodzeniowym. Działania kulturalne podejmowane były również w skalbmierskiej Bibliotece Publicznej, gdzie odbywały się m.in. spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, a także spotkania z cyklu „Skalbmierskich Spotkań o Zmroku”. Urząd Miasta i Gminy Skalbmierz współpracował również z organizacjami pozarządowymi: kołami gospodyń wiejskich i jednostkami OSP. Wspólnie ze Stowarzyszeniem dla Skalbmierza i Kołem Gospodyń Wiejskich „Skalbmierskie Babeczki” przygotowane zostały ozdoby wielkanocne na Rynku naszego miasta. Zorganizowano również 1. Skalbmierską Kwestę na Rzecz Ratowania Cmentarnych Zabytków i Nagrobków.

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Marek Juszczyk na spotkaniu z prezydentem RP Andrzejem Dudą.
Przedstawiciele: rządu senator Jacek Włosowicz, samorządu województwa marszałek Mariusz Gosek, samorządu gminy burmistrz Marek Juszczyk, zastepca burmistrza Kamil Włosowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Śmiech oraz szef KRUS w Kazimierzy Wielkiej Adrian Ścipiór i kierwonik ARiMR Janusz Skoczek przekazali we wrześniu bon o wartości 18 tysięcy z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla KGW w Topoli.
Materiał informacyjny

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.