Miasto i Gmina Daleszyce

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Miasto i Gmina Daleszyce

Materiał informacyjny

To dynamicznie rozwijająca się gmina, która wprowadza innowacyjne rozwiązania, by jej mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Położona jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Jej obszar to 222 kilometry kwadratowe, co czyni ją największą gminą w powiecie kieleckim. 17 sołectw i miasto Daleszyce zamieszkuje blisko 16 tysięcy osób i liczba ta stale rośnie. Kolejne osoby chętnie przeprowadzają się tu i rozpoczynają nowe życie w tym malowniczym i innowacyjnie zarządzanym miejscu. Bogaty kulturowy i tradycyjny dorobek gminy jest nieustannie kultywowany. Tradycja płynnie przeplata się tu z nowoczesnością. Systematyczny i zrównoważony rozwój małej ojczyzny na wszystkich płaszczyznach czyni gminę Daleszyce wyjątkową. Otwartość na inwestycje i nieustanny rozwój lokalnej infrastruktury na rzecz mieszkańców, wsparcie oświaty, innowacyjne działania prospołeczne czy dbałość o przedsiębiorców, to przymioty doskonale oddające charakter gminy. Są one kluczem do sukcesu, czyli jej dynamicznego rozwoju.

Przyjazne miejsce

Innowacyjność zarządzania gminą jest odzwierciedleniem swoistego rodzaju układanki. Każdy z jej elementów musi być dopracowany w najdrobniejszym szczególe i idealnie dopasowany do pozostałych. Dlatego wszystkie obszary działalności samorządu, to bardzo dobrze przemyślana i wytężona praca, której efekty widać zarówno w obszarze rozwoju gospodarczego, jak i rozwoju sprawnych usług publicznych, czy integracji społeczeństwa. Podejmowane działania wzajemnie się przenikają i uzupełniają, czyniąc gminę przyjaznym miejscem dla mieszkańców i biznesu.

Inwestycje dla przyszłości

Atrakcyjność gminy nieustannie rośnie, co jest wynikiem skutecznego sięgania po finansowania zewnętrzne, a także mądrego i gospodarnego planowania budżetu. Pozytywne zmiany widać w wielu obszarach. Jednym z nich jest infrastruktura drogowa, której rozbudowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz podwyższenie komfortu użytkowania dróg. W minionym roku powstało blisko 6 km dróg i 1,7 km chodników.

Po kilkudziesięciu latach starań udało się wybudować obwodnicę Daleszyc i Sukowa, która była długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycją. Wytężona praca samorządowców przyniosła wymierne efekty. Oddana do użytku obwodnica sprawiła, że w Daleszycach i Sukowie zdecydowanie zmniejszył się poziom natężenia ruchu, co istotnie poprawiło komfort życia mieszkańców. Przez daleszycki rynek przejeżdżało dziennie od kilku do kilkunastu tysięcy aut. W ramach zadania powstała droga z obustronnymi poboczami i drogami dojazdowymi. Wybudowany został także parking oraz szereg odsuniętych od jezdni ciągów pieszych i rowerowych. Przebudowane zostały już istniejące skrzyżowania i wybudowane nowe. Powstały również nowe mosty, odwodnienia, infrastruktura techniczna, w tym kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa, a także gazowa. To jedna z najważniejszych inwestycji na tym terenie, która swoje odziaływanie będzie mieć dla całego województwa świętokrzyskiego.

Miniony rok to liczne budowy i przebudowy lokalnych dróg i chodników. Przebudowane zostały m.in. drogi w Brzechowie, Niwach, Szczecnie, Sukowie, Słopcu, Cisowie, Marzyszu oraz w Daleszycach przy ul. Polnej i ul. Spacerowej. Wkrótce dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu swoje oblicze zmienią drogi w Kranowie, Dankowie, Marzyszu i Szczecnie. Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej objęły także budowę chodników w Niwach i Kranowie. Wszystkie inwestycje były bardzo potrzebne i co najważniejsze znacznie wpłyną na bezpieczeństwo wszystkich ich użytkowników.

Samorząd gminy Daleszyce mocno stawia na rozbudowę i modernizację placówek oświatowych. W tym roku termomodernizację przeszedł budynek szkoły w Szczecnie. Dzięki dofinansowaniu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, budynek tamtejszej placówki został ocieplony, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa oraz zamontowano nowy piec na pellet. Szkoła zyskała również nową elewację, dzięki której wygląda nowocześnie.

Ruszył także kolejny etap prac przy rozbudowie szkoły w Niestachowie. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny z salą gimnastyczną, sześcioma salami lekcyjnymi i świetlicą. W nowym skrzydle powstanie również punkt przedszkolny i pomieszczenia administracyjne, a w części sportowej szatnie i węzeł sanitarny.

To jednak nie koniec inwestycji związanych z przestrzenią oświaty. Szkoły w Borkowie Sukowie i Marzyszu doczekały się modernizacji parkingów, które znacznie poprawiły estetykę otoczenia szkół oraz poprawiły warunki parkowania dla wszystkich ich użytkowników. Dodatkowo w pracowniach projektowych powstają opracowania dotyczące budowy dwóch boisk sportowych. Nowe boisko przystosowane do gry w mini piłkę nożną ma powstać w Mójczy, natomiast boisko wielofunkcyjne ma zostać wybudowane w Borkowie i Niestachowie.

Na terenie gminy Daleszyce prowadzone są inwestycje w obszarach o charakterze proekologicznym, dbania o środowisko i efektywnego wykorzystania energii. Jedną z ważniejszych tegorocznych inwestycji była modernizacja byłej szkoły w Widełkach. Powstało tam Centrum Edukacji Ekologicznej, czyli budynek na miarę XXI wieku. Modernizacja byłej szkoły miała za zadanie przystosowanie obiektu do projektowanej funkcji. Obecnie jest to budynek przyjazny dla osób niepełnosprawnych i energooszczędny. Posiada rozwiązania sprzyjające środowisku, jak panele fotowoltaiczne, piec na pellet, a także zielone balkony z trawą i krzewami. W obiekcie będą odbywały się liczne zajęcia z fachowcami w dziedzinach ochrony środowiska i ekologii. Pracownicy Centrum Edukacji Ekologicznej będą współpracowali m.in. z miejscowymi pszczelarzami i leśnikami. Natomiast młodzież szkolna będzie brała tu także udział w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach. Placówkę odwiedzać będą nie tylko uczniowie świętokrzyskich szkół. W planach jest także organizacja szkoleń i konferencji dla dorosłych. W Centrum Edukacji Ekologicznej powstał punkt przedszkolny. Kolejną ważną inwestycją na terenie gminy Daleszyce była rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Komórkach. Samorząd Miasta i Gminy Daleszyce pozyskał na przebudowę świetlicy w Komórkach znaczące dofinansowanie zewnętrzne. Roboty budowlane obejmowały dobudowanie kotłowni oraz nowych sal. Powstały tu także pomieszczenia administracyjne, pomocnicze oraz garaż. Budynek ma pełnić wiele ról i stać się magnesem, który zintegruje lokalną społeczność i mieszkańców Komórek. W budynku znalazło się również miejsce dla tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowy blask w tym roku zyskała również świetlica w Cisowie. Termomodernizacja miała za zadanie zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię, co zostało osiągnięte poprzez modernizację systemu C.O., oraz docieplenia budynku, który znacznie zmienił również swój wygląd zewnętrzny.

W dalszym ciągu realizowana w gminie Daleszyce jest inwestycja związana z kompleksową wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na przeprowadzeniu modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy Daleszyce. W kolejnych miejscowościach przestarzałe oświetlenie uliczne zostaje wymieniane na nowoczesne lampy LED. W ramach zadania został także zainstalowany inteligentny system sterowania układem oświetleniowym. Oświetlenie uliczne dostosowuje się do natężenia ruchu drogowego i warunków pogodowych. Energooszczędne lampy LED zdecydowanie zmniejszą zapotrzebowanie energetyczne, zmniejszając również emisje gazów cieplarnianych. Pozwolą jednocześnie na maksymalne wykorzystanie potencjału związanego z oświetleniem poszczególnych miejscowości.

Samorząd gminy Daleszyce sukcesywnie dąży do skanalizowania jak największej powierzchni gminy. Dobiega końca budowa kanalizacji w miejscowościach Kranów ( I etap) i Suków-„Babie”, Suków „Działki” , Suków ulica Dymińska oraz Suków tzw. „Pod Mójczą”. W planach jest już kolejna inwestycja, czyli budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Niestachów i Brzechów.

W trakcie realizacji jest również bardzo ważna inwestycja, a mianowicie rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach. Zadanie przeprowadzane jest w systemie „zaprojektuj, wybuduj” i polega na rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków pod kątem zwiększenia przepustowości i spełnienia wymagań w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika. Niedługo rozpoczną się prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Marzyszu oraz Szczecnie. Kolejną ważną inwestycją z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej była rozbudowa i przebudowa ujęć wody w Niwach i Mójczy. W ramach zadania wybudowano dwa zbiorniki retencyjne w Niwach o pojemności 300 metrów sześciennych każdy. W Mójczy wyburzono istniejący budynek stacji ujęcia wody. W jego miejsce powstał budynek kontenerowy. Przebudowane zostały istniejące przewody wodociągowe i wybudowane nowe. Przebudowano także drogę i plac na terenie stacji oraz ogrodzenie waz z bramą wjazdową i furtką. Wykonano również nowe oświetlenie terenu.

Wieża widokowa, wiaty ze stołami i miejscami siedzącymi, a także oznakowana ścieżka dydaktyczna jest już dostępna dla turystów i mieszkańców gminy Daleszyce.

Inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenu po byłej kopalni kamienia w Daleszycach znajdującego się w Cisowsko-Orłowińskim Parku Krajobrazowym, charakteryzującego się wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. W ramach projektu wybudowana została platforma (wieża) widokowa z konstrukcji drewnianej o wysokości ok. 15 metrów, zorganizowano ciąg pieszo-rowerowy w formie pętli pełniący funkcję ścieżki dydaktycznej. W ramach infrastruktury stworzone zostały miejsca postojowe, przestrzeń do odpoczynku - wiaty, ławeczki, kosze na śmieci, miejsca dla rowerów, a także miejsca postojowe dla aut. Utworzono również zaplecze sanitarne. Powstała infrastruktura na terenie dwóch świetlic wiejskich - w Widełkach i Cisowie, która pełni rolę przystanków na trasie przejścia.

Ścieżka dydaktyczna została odpowiednio oznakowana i wyposażona w tablice informacyjne.

Gmina dla mieszkańców, czyli innowacyjne usługi społeczne

Działalność na rzecz społeczności lokalnej oparta na świadczeniu wysokiej jakości usług społecznych, będących odpowiedzią na realne problemy i potrzeby mieszkańców gminy prowadzona przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z władzami gminy, owocuje rozwiązaniami i projektami innowacyjnymi w skali kraju. W gminie Daleszyce trwa ważny społecznie projekt aktywizujący osoby bezrobotne. Dzięki niemu 30-osobowa grupa otrzymała między innymi indywidualne plany działania i wzięła udział w warsztatach z zakresu kompetencji zawodowych, społecznych i motywacyjnych, a także w kursach i szkoleniach. W trakcie jego trwania planowany jest również edukacyjno-motywacyjny wyjazd do Gdańska. Na najlepszych 20 osób będą czekać trzymiesięczne staże. Celem organizatorów jest to, aby po zakończeniu projektu wszyscy jego członkowie otrzymali zatrudnienie zawodowe.

Integracja ważną sprawą

Każdego roku samorząd gminy Daleszyce robi głęboki ukłon w stronę integracji jej mieszkańców organizując oraz współorganizując takie imprezy jak Dzień Dziecka, dożynki gminne, Dzień Kobiet, Narodowe Czytanie, Seniorada, Gminny Dzień Strażaka, wyjazdy Kół Gospodyń pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, a także wycieczki dla seniorów.

Gmina sportem stoi

Urokliwe okolice gminy Daleszyce są doskonałym miejscem do uprawiania sportu i organizacji imprez sportowych. W całorocznym kalendarzu wydarzeń sportowych gminy pojawia się mnóstwo biegów. Na ich starcie zawsze ustawiają się tłumy amatorów zdrowego stylu życia. Są to zarówno mieszkańcy gminy Daleszyce, jak i goście z zewnątrz.

Oprócz wspomnianych wydarzeń sportowych, Daleszyce mogą pochwalić się świetnymi wynikami w sporcie w innych dyscyplinach. Młodzi kolarze ze Szkółki Kolarskiej, działającej pod skrzydłami Jana i Krzysztofa Baćkowskich, zdobywają najwyższe miejsca na podium w wyścigach gminnych, wojewódzkich, jak i ogólnokrajowych. KSKS Vento Bike Team Daleszyce wyrasta na jedną z najlepszych szkółek kolarskich w Polsce. Na terenie gminy Daleszyce prężnie działa także drużyna piłkarska Spartakus Daleszyce występujący w IV lidze polskiej oraz Uczniowski Klub Sportowy dziewcząt Sparta Daleszyce, który jako jedyny zespół z województwa świętokrzyskiego występuje w I lidze kobiet, został również Mistrzem Polski w beach soccerze. Na terenie gminy prężnie dział również Klub Karate Kyokushin Chikara, którego zawodnicy zdobywają ogromną ilość medali w turniejach organizowanych w całym kraju i zagranicą. Sensei Ernest Miszczyk dzięki ćwiczeniom karate poprawia koordynację ruchową naszej młodzieży, a także kształtuje ich silne charaktery. Wpaja im również zasady, szacunku, odpowiedzialności i pracowitości z której słyną mieszkańcy kraju Kwitnącej Wiśni skąd wywodzi się ta dyscyplina sportu.

Dumni z kultury i tradycji

Dbając o zachowanie dziedzictwa kulturowego i wielowiekowych tradycji naszego kraju i regionu, społeczność lokalna angażuje się niezwykle chętnie we wszelkie działania opierające się o promocję kultury i sztuki. Rokrocznie na daleszyckim Rynku odbywa się Jarmark Daleszycki na św. Michała. Podczas ostatniej edycji tego wydarzenia nie mogło zabraknąć pieśni na ludową nutę w wykonaniu lokalnych zespołów śpiewaczych, chóru, a także występów gwiazd estrady. Uczestnicy Jarmarku mogli także spróbować regionalnych potraw i podziwiać rękodzieła lokalnych artystów. Najmłodsi mieli do swojej dyspozycji gigantyczne wesołe miasteczko.

Daleszycka kultura to także wiele świetnych, utytułowanych zespołów ludowych, zajmujących miejsca na podium w lokalnych i ogólnopolskich konkursach – tak jest w przypadku chociażby zespołu Dalmarjanki, Zespołu Pieśni Ludowej z Marzysza czy wywodzącego się z szeregów KGW zespołu „Sukowianki znad Lubrzanki”, zespołu Męskiego „Kumotry”, „Mójczanek z Mójczy”, KGW „Wesołe Gosposie” z Widełek czy chóru miejskiego z Daleszyc – „Michael” oraz chóru „Uratowani”. W sumie na terenie gminy działa trzynaście Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszonych w stowarzyszeniu. Zaangażowanie mieszkańców widać też w prężnie działających jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej – na terenie gminy funkcjonuje ich osiem. Druhowie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Daleszyce, są również zaangażowani w liczne wydarzenia i uroczystości, które odbywają się w gminie. Można na nich liczyć w każdej sytuacji, są zawsze gotowi by nieść pomoc.

Materiał informacyjny

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.