Małe Ojczyzny 2019 – Gmina Jędrzejów

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Małe Ojczyzny 2019 – Gmina Jędrzejów

Materiał informacyjny

Małe Ojczyzny 2019 – Gmina Jędrzejów
herb Jędrzejowa

Jędrzejów jest 16-tysięcznym miastem powiatowym położonym na przecięciu dwóch ważnych szlaków drogowych – drogi ekspresowej S7 wiodącej z Gdańska, przez Warszawę, Kraków, aż do granicy polsko – słowackiej w Chyżnem oraz drogi krajowej nr 78, łączącej Śląsk z wschodnią częścią Polski. Gmina Jędrzejów liczy łącznie około 27 tysięcy mieszkańców. W jej skład oprócz miasta wchodzi 37 sołectw.

Najdawniejsze dzieje Jędrzejowa sięgają zamierzchłych czasów. Starożytność istniejącej w miejscu dzisiejszego miasta osady odsłoniły znaleziska z epoki neolitu i z czasów rzymskich. Historia miasta jest związana przede wszystkim z cystersami, którzy w XII wieku przybyli tutaj z Morimond i założyli pierwszy na ziemiach polskich klasztor cysterski. Przynieśli ze sobą nowe techniki upraw ziemi, hodowli zwierząt i produkcji żywności. Przyczynili się do uzyskania przywilejów miejskich w konsekwencji do nadania Jędrzejowowi praw miejskich w 1271 roku.

W 2021 roku Jędrzejów będzie obchodzić jubileusz 750-lecia nadania praw miejskich. Rok 2020 będzie rokiem przygotowań do tej ważnej rocznicy.

Małe Ojczyzny 2019 – Gmina Jędrzejów
Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek

JĘDRZEJÓW MIASTEM PRZYJAZNYM INWESTOROM:

W 2016 roku została utworzona Strefa Ekonomiczna Jędrzejów – podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego. Obecnie obejmuje ona w sumie około 60 hektarów gruntów przeznaczonych pod inwestycje. Celem utworzenia strefy jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i poprawa atrakcyjności gospodarczej Jędrzejowa.

W lipcu tego roku gmina zakończyła budowę wewnętrznych dróg i ulic biegnących w kierunku północnym i północno-zachodnim o łącznej długości 850 m, które zapewniają dojazd do budowanych na terenach inwestycyjnych nowych przedsiębiorstw. Ulice posiadają jezdnie o szerokości 7 m oraz chodniki dla pieszych o szerokości 2 m z pasem zieleni o szerokości 2 m. W ramach projektu wykonano także oświetlenie uliczne, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową i sieć wodociągową. Budowa kosztowała ponad 4,5 miliona złotych, z tego 2 574 378,81 zł gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 2.2 „Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych” na realizację projektu „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów”.

Obecnie realizowana jest budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Jasionka, stanowiącej główną część ciągu komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych. Powstanie 7-metrowa jezdnia, chodnik i oświetlenie. W celu realizacji zadania przesunięte zostanie koryto rzeki. Całkowita wartość robót wynosi 8 619 186,50 zł. Pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych, dofinansowanie w wysokości 5 256 322 zł to ponad 60 % wszystkich kosztów przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia zadania to 20 listopada 2020 r.

Tereny inwestycyjne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Obecnie istnieje tu 6 dużych firm, które mają ukończoną lub kończą budowę swoich siedzib. Kolejnych kilka firm jest w trakcie procedowania realizacji swoich inwestycji. Zainteresowanie terenami inwestycyjnymi jest bardzo duże, dlatego gmina planuje rozszerzenie strefy o kolejne grunty.

Małe Ojczyzny 2019 – Gmina Jędrzejów
tereny inwestycyjne - instrastruktura drogowa
Małe Ojczyzny 2019 – Gmina Jędrzejów
tereny inwestycyjne

STAWIAMY NA ROZWÓJ

Centrum Komunikacyjne

W roku 2018 Gmina Jędrzejów złożyła wniosek o dofinansowanie budowy Centrum komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów w ramach Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Całkowita wartość operacji to 5 503 959,35 zł. Planowana kwota dofinansowania: 4 379 971,71 zł.

Przedmiotem projektu jest budowa Centrum Komunikacyjnego składającego się z przystanków komunikacji krajowej i międzynarodowej, komunikacji regionalnej, komunikacji miejskiej oraz postoju taksówek. Zaplanowano także budowę parkingu dla podróżnych w systemie "parkuj i jedź", budowę parkingu dla rowerów w systemie "Bike&Ride", utworzenie pieszych ciągów komunikacyjnych wraz z terenami zielonymi oraz wymianę wiat przystankowych. Zadanie dotyczące budowy centrum komunikacyjnego zostało ujęte w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jędrzejów nalata 2016-2022".

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych, oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza poprzez przyśpieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i nie zmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Małe Ojczyzny 2019 – Gmina Jędrzejów
Centrum Komunikacyjne

Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 i Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie.

Gmina Jędrzejów w 2019 roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 i Pływalni Miejskiej w Jędrzejowie” ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Projekt został zakwalifikowany do uzyskania dofinansowania kwotą 740 600 zł. Całkowita wartość zadania szacowana jest na 1 555 457,29 zł. Oznacza to, że Gmina będzie mogła wyremontować ten oddany do użytku w 2005 roku obiekt. Remont nada obiektowi zupełnie nową jakość. Zostaną wymienione nawierzchnie boisk i bieżni, wybudowane zostanie boisko do siatkówki plażowej.

Małe Ojczyzny 2019 – Gmina Jędrzejów
boiska przy SP 4 doczekają się remontu

Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów

Wczesną jesienią tego roku Gmina Jędrzejów zakończyła realizację inwestycji nazwą „Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Książe Skroniów i Mnichów” w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach przedmiotowej operacji wykonano: 14,9 km sieci wodociągowej wraz z pompownia sieciową i ujęciem wody. Całkowita wartość operacji: 5 979 030,00 zł. Kwota dofinansowania: 1 999 999,00 zł.

Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I - Raków

W ramach projektu wykonane zostaną: roboty budowlane - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z poliuretanu i urządzeń z nim związanych przy Szkole Podstawowej Rakowie wraz z oświetleniem boiska oraz doposażenie pracowni matematycznych lub przyrodniczych w SP Skroniowie, Jasionnie, Łysakowie, Mnichowie, Piaskach, Podchojnach, Potoku Wielkim, Prząsławiu oraz SP nr 3 w Jędrzejowie. Całkowita wartość projektu to ponad 731 tysięcy złotych, planowana kwota dofinansowania to 573 124,29 zł.

Budowa ronda przy ul. Dmowskiego

Projekt pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic jest zaplanowany do realizacji na lata 2020 -2021. Ma on znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz pieszych, zwiększyć przepustowość skrzyżowania oraz zredukować prędkość pojazdów poruszających się ulica 11-go Listopada. Zostanie także zamontowane oświetlenie LED, wykonane zostaną bezpieczne przejścia dla pieszych, tzw. „azyle”, a także radar z tablicami informująca o prędkości pojazdów. Dofinansowanie z Programu Dróg Samorządowych wynosi 2 926 320 zł. Koszt całkowity to ponad 3 600 000 zł.

Budowa żłobka dla dzieci w miejscowości Piaski

Gmina Jędrzejów ubiega się o dofinansowanie budowy żłobka w miejscowości Piaski. W tej sprawie został złożony wniosek o przyznanie 2 mln 970 tys. zł dofinansowania z rządowego programu „Maluch+” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki te łącznie ze środkami własnymi gminy wynoszącymi ponad 742 tysiące zł. pozwolą na wybudowanie gminnego żłobka, w którym opiekę znajdzie 90 maluchów. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 28 lutego 2020 roku.

DBAMY O NASZYCH SENIORÓW

Jędrzejów postawił na szeroką współpracę z organizacjami skupiającymi seniorów: w tym przede wszystkim Gminną Radą Seniorów, Jędrzejowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ale także kołami gospodyń wiejskich, czy stowarzyszeniami zrzeszającymi emerytów i rencistów. Owocem tej współpracy jest coraz bardziej aktywny udział seniorów w życiu naszego miasta oraz realizacja inwestycji mających na celu poszerzenie oferty skierowanej do osób starszych. Na ukończeniu jest realizacja zadania pod nazwą:

„Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania, istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcji handlowej (apteka) z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu dla seniorów wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej wynikający z przewidywanego przeznaczenia”.

W 2019 roku Gmina Jędrzejów podpisała Porozumienie z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie powyższego zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Moduł I Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior +”.

Na realizację tej inwestycji Gmina Jędrzejów uzyskała dofinansowanie w wysokości 300 000 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 250 000 zł z pozyskanej kwoty zostanie przeznaczone na remont i przebudowę budynku, za pozostałe 50 000 zł dotacji zostanie zakupione wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Seniora. Wkład Gminy Jędrzejów to ok. 150 000 zł. Całkowita wartość robót wynosi 446 430,10 zł brutto, z czego 384 930,10 zł to koszt robót budowlanych, a 61 500,00 zł. to koszt wyposażenia.

W Dziennym Domu Seniora powstaną nowe pomieszczenia: sala spotkań i jadalnia wyposażone w stoliki i krzesła; pomieszczenie kuchenne wyposażone w zabudowę kuchenną, stół i krzesła, sprzęt AGD oraz urządzenia i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków; pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia sprawności ruchowej wyposażone w UGUL i leżankę oraz w sprzęt odpowiedni dla potrzeb i sprawności seniorów: rotor, rowerek stacjonarny, orbitrek, drabinkę, fotel masujący; szatnię dla seniorów i personelu wyposażona w indywidualne szafki i siedziska; dwie łazienki dla seniorów, w tym jedna z prysznicem, krzesełkiem i uchwytem pod prysznic, meble łazienkowe i drobny sprzęt; jedna łazienka dla personelu; pokój zabiegowo-pielęgniarski; pomieszczenie klubowe wyposażone w kanapę i fotele, szafę na książki i prasę, sprzęt RTV, komputery z dostępem do Internetu; pomieszczenie do odpoczynku wyposażone w leżankę wypoczynkową z miejscami do leżenia; pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa.

W tym roku po raz drugi zorganizowany został także „DZIEŃ SENIORA”, w ramach którego zorganizowany został koncert i wieczorek taneczny, na który zaproszeni zostali seniorzy z całej gminy.

Małe Ojczyzny 2019 – Gmina Jędrzejów

„JĘDRZEJÓW – MIASTO TWORZONE OD NOWA”

Z myślą o dalszej przyszłości Gmina Jędrzejów złożyła w tym roku wniosek do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, które ogłosiło konkurs na dotacje w ramach rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Projekt złożony przez naszą gminę nosi nazwę „Jędrzejów – miasto tworzone od nowa”.

Celem strategicznym projektu jest stworzenie otwartego miasta o wysokiej jakości życia mieszkańców i szybko rozwijającej się gospodarce, a przez to wypromowanie rozpoznawalnej marki miasta. Projekt przewiduje m.in: utworzenie laboratorium nowych technologii, kształcenie wykwalifikowanej kadry dla już rozwijającego się w mieście przemysłu hi-tech, w tym między innymi wprowadzenie w szkołach technicznych i zawodowych kierunków uwzględniających nowoczesne technologie oraz organizacja szkoleń z zakresu programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie; stworzenie przyjaznego otoczenia umożliwiającego przyciągnięcie pracowników, między innymi poprzez budowę żłobków i przedszkoli; poszerzenie opieki nad osobami starszymi (poza budowanym dziennym Domem Seniora także stworzenie systemu teleopieki i telemetrii); polepszenie zaplecza rekreacyjnego, w tym przede wszystkim rozbudowa Pływalni Miejskiej o kompleks rehabilitacyjny, unowocześnienie systemu komunikacyjnego miasta, w tym między innymi przebudowa rynku, a także ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej.

Małe Ojczyzny 2019 – Gmina Jędrzejów
Materiał informacyjny

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.