Chmielnik - Gmina, w której warto zamieszkać

Czytaj dalej
Magda Jagielska

Chmielnik - Gmina, w której warto zamieszkać

Magda Jagielska

Chmielnik to gmina, która złapała wiatr w żagle. W ciągu ostatnich lat podjęto w niej wiele inicjatyw, które sprzyjają mieszkańcom i zrównoważonemu rozwojowi całej małej ojczyzny. Tu nic nie dzieje się bez planu i konsekwentnej, wytężonej pracy samorządu. Mieszkańcy cenią sobie spokój, życie z dala od dużych aglomeracji miejskich, ale i bliskość do dróg 73 i 78, dzięki którym mogą szybko dostać się do stolicy województwa i ośrodków powiatowych. Położenie w obszarze krajobrazu chronionego sprawia, że Chmielnik szczyci się bardzo dobrym stanem środowiska przyrodniczego i okolicami sprzyjającymi aktywnemu odpoczynkowi.

Działania chmielnickiego samorządu opierają się na świadomym budowaniu równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, dbałością o środowisko naturalne oraz jakością życia mieszkańców. Wszystko to dzieje się w odniesieniu do bogatego dorobku kulturowego i tradycyjnego poprzednich pokoleń. - Blisko 55 mln złotych pozyskanych z zewnątrz w ciągu ostatnich pięciu lat zauważalnie wpłynęło na poprawę infrastruktury na terenie całej gminy – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik, Paweł Wójcik. – Wszystkie samorządowe projekty realizowane są w trosce o przyszłość mieszkańców i stawiają na ekologię oraz rozwiązania, które mają ułatwić życie – podkreśla.

Dobry klimat dla rodziny

W działaniach samorządu Chmielnika priorytetowe miejsce zajmują inicjatywy na rzecz mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodych rodzin. W ciągu ostatnich kilku lat gmina rozwinęła sieć placówek, które zapewniają opiekę nad dziećmi i umożliwiają mieszkańcom w różnym wieku aktywność fizyczną, rekreację i rozwijanie zainteresowań. Doskonałym tego przykładem jest nowa szkoła w Piotrkowicach. Otwarty we wrześniu br. budynek łączy funkcje przedszkola i szkoły podstawowej wraz z obiektami sportowymi i placami zabaw. W szkole powstały gabinety medycyny szkolnej, dzięki czemu uczniowie mają zagwarantowaną profilaktyczną opiekę zdrowotną, a obecność świetlicy i biblioteki sprawia, że obiekt stanowi także centrum rozwoju kulturalnego i miejsce spotkań lokalnej społeczności. Polityka prorodzinna samorządu Chmielnika zaowocowała również utworzeniem w tym roku pierwszego w gminie żłobka, prowadzonego przez instytucję prywatną i dotowanego z budżetu gminy - Mamy duży odsetek ludzi młodych w wieku produkcyjnym, którzy tutaj zakładają rodziny, dlatego tworzymy sprzyjające ku temu warunki - podkreśla burmistrz Paweł Wójcik. Na terenie gminy funkcjonuje pięć placówek przedszkolnych, które są w stanie objąć opieką 100 % małych mieszkańców. Wkrótce, w ramach programu rewitalizacji ruszy także rozbudowa przedszkola samorządowego w Chmielniku, dzięki której dzieci będą miały bardziej komfortowe warunki.

Nowa szkoła w Piotrkowicach to spełnione marzenie kilku pokoleń mieszkańców.
W nowym budynku ZPO w Piotrkowicach znalazły się również piękne sale dydaktyczne dla przedszkolaków.

Aby zapewnić rodzinom przyjazną przestrzeń do wspólnego, atrakcyjnego spędzania czasu w gminie, rozwijana jest baza sportowo-rekreacyjna. W ubiegłej kadencji powstał min. kompleks boisk przy szkole podstawowej w Chmielniku, wyremontowano salę gimnastyczną i budynek przedszkola samorządowego oraz zrewitalizowano park miejski. Ten rok zaowocował powstaniem sali sportowej w Piotrkowicach i budową wielofunkcyjnej hali sportowej w Chmielniku. W planach na rok przyszły są lodowisko i skatepark, a także zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Andrzejówka. Ta ostatnia inwestycja zakłada min. powstanie ścieżek pieszo-rowerowych i edukacyjnych, plaży, pomostów dla wędkarzy i placu zabaw dla dzieci. W sołectwach realizowane są kolejne place zabaw i siłownie zewnętrzne. Chmielnickie Centrum Kultury proponuje zajęcia dla różnych grup wiekowych i jest miejscem wielopokoleniowej integracji. W kilkunastu świetlicach wiejskich odbywają się wydarzenia kulturalne dla dzieci i całych rodzin. Miasto od kilku lat wspomaga rodziców organizując dzieciom czas wolny podczas ferii zimowych i wakacji.

Nowa szkoła w Piotrkowicach to spełnione marzenie kilku pokoleń mieszkańców.
Gmina tworzy warunki sprzyjające aktywności dzieci i dorosłych.
Nowa szkoła w Piotrkowicach to spełnione marzenie kilku pokoleń mieszkańców.
Burmistrz Paweł Wójcik wspiera małych sportowców.

W gminie podejmowane są także działania, które mają na celu umożliwienie osobom starszym i niepełnosprawnym aktywne spędzanie czasu. Funkcjonują Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Klub Seniora. Niedługo chmielniccy seniorzy otrzymają nowe miejsce spotkań – Klub Seniora+ zostanie utworzony w dawnej siedzibie urzędu a znajdą się w nim min. sala do zajęć ruchowych, sala komputerowa oraz kuchnia i jadalnia.

Nowa szkoła w Piotrkowicach to spełnione marzenie kilku pokoleń mieszkańców.
W gminie powstaje coraz więcej miejsc przyjaznych mieszkańcom.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W gminie funkcjonuje państwowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 oraz 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zapewnienie porządku publicznego nie obyłoby się bez bardzo dobrej współpracy z policją, której efektem jest tegoroczne odznaczenie włodarza gminy Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Policji. W 2016 roku w Chmielniku udało się reaktywować pierwszy w województwie posterunek policji a obecnie trwa budowa komisariatu. Nowoczesny obiekt w centrum miasta pozwoli mieszkańcom łatwo się do niego dostać, a w połączeniu z monitoringiem wizyjnym, sukcesywnie wprowadzanym w Chmielniku i sołectwach będzie doskonałym narzędziem prewencyjnym. Trwa również montaż kamer na cmentarzu komunalnym, a w planach jest wprowadzenie zarządzania systemowego monitoringiem miejskim. Równolegle toczą się prace nad poprawą bezpieczeństwa na lokalnych drogach. W styczniu br. została otwarta północna obwodnica Chmielnika, dzięki której wyprowadzono ruch tranzytowy z centrum miasta – Inwestycja ta poprawiła komfort życia mieszkańców, chroniąc jednocześnie zabytkową część Rynku, a także komunikację z sąsiednimi gminami, powiatem kieleckim, staszowskim i województwem podkarpackim – mówi burmistrz Chmielnika. Aktualnie jest modernizowany ważny odcinek drogi Kije-Chmielnik. Do 2022 roku na terenie Chmielnika powstaną nowe ścieżki rowerowe, które ułatwią rowerzystom poruszanie się po mieście. Bezpieczeństwo kierowcom i pieszym zapewniono również poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w całej gminie. Samorząd podejmuje także działania prewencyjne w obszarze edukacji i wychowania, jak. np. kampanie przeciw dopalaczom, czy akcje przekazywania odblasków dla dzieci.

W zgodzie z ekologią

Zrównoważony rozwój, ograniczanie zużycia energii, poszanowanie środowiska i wysoki poziom świadomości ekologicznej mieszkańców to cel działań samorządu Chmielnika. W 2018 roku gmina została wyróżniona przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej za racjonalne gospodarowanie odpadami i ochronę powierzchni ziemi. Gmina ma opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i dąży do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii. Z sukcesem pozyskuje fundusze na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz na instalacje OZE dla mieszkańców. Wszystkie instytucje gminne mają zmodernizowane instalacje grzewcze i wykorzystują ekologiczne paliwa. W ramach projektu montażu instalacji OZE kilkadziesiąt gospodarstw domowych zostało wyposażonych w panele fotowoltaiczne lub solary, prawie dwieście kolejnych czeka na montaż – Zakładamy, ze roczna produkcja energii z mikroinstalancji OZE umieszczonych na obiektach gminnych wyniesie 60 tysięcy kWh energii elektrycznej a mieszkańcy gminy rocznie wyprodukują 275 tysięcy kilowatogodzin energii elektrycznej oraz ponad 300 tysięcy kilowatogodzin energii cieplnej, co przełoży się na znaczne oszczędności, jak i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery – zaznacza burmistrz Chmielnika.

Nowa szkoła w Piotrkowicach to spełnione marzenie kilku pokoleń mieszkańców.
W Gminie Chmielnik prowadzone są działania budujące świadomość ekologiczną mieszkańców.

Od 2013 roku na program usuwania i unieszkodliwiana wyrobów azbestowych w gminie przeznaczono ponad 200 tysięcy złotych. Do tej pory z posesji usunięto blisko 700 ton płyt cementowo-azbestowych.

W szkołach działają pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej a gmina jest organizatorem licznych konkursów dla dzieci i młodzieży, które mają na celu budowanie postaw proekologicznych. W ubiegłym roku zainicjowano także edukacyjne akcje dla dorosłych mieszkańców na temat prawidłowego i ekonomicznego palenia w piecach. W tym roku uczniowie szkoły podstawowej z Piotrkowic w happeningu ulicznym zachęcali dorosłych do zadbania o jakość powietrza – Takich działań z zakresu ekologii jest bardzo dużo. Rewitalizujemy też tereny zielone miasta, robimy nasadzenia drzew i krzewów miododajnych podnosząc jakość życia w naszej gminie – mów burmistrz Paweł Wójcik.

Nowa szkoła w Piotrkowicach to spełnione marzenie kilku pokoleń mieszkańców.
Edukacja ekologiczna w gminie Chmielnik prowadzona jest od najmłodszych lat.

W ostatnim czasie w Chmielniku i 26 sołectwach wymieniono wysłużone, energochłonne oświetlenie uliczne na nowoczesne, ledowe. W sumie zmodernizowano ponad dwa tysiące opraw i wdrożono nowy system zarządzania oświetleniem drogowym.

Jak podkreśla włodarz gminy Chmielnik wszystkie działania to efekt konstruktywnej współpracy z samorządowcami wyższego szczebla, mieszkańcami oraz Radą Miejską, a także duża merytoryczna rola pracowników urzędu — Postawiliśmy na tworzenie pozytywnych relacji pomiędzy urzędem i mieszkańcami. Rozwijamy miejsca integracji. Ruszyliśmy mocno do przodu i takie tempo będziemy utrzymywać – zapewnia burmistrz Paweł Wójcik.

Magda Jagielska

plus.echodnia.eu/swietokrzyskie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2020 Polska Press Sp. z o.o.