Regulamin Podlaskich Targów Pracy

Regulamin Podlaskich Targów Pracy

Regulamin Podlaskich Targów Pracy

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. , zwana dalej Organizatorem jest Organizatorem Porannych Targów Pracy (dalej ,,Targów”), które odbędą się w dniach 1-2 kwietnia 2022r w Centrum Handlowym Atrium Biała w Białymstoku.

2. Targi (zamiennie zwane również w tym regulaminie Wydarzeniem) odbędą się w dniach 1-2 kwietnia 2022r w Centrum Handlowym Atrium Biała w Białymstoku, w godzinach 12.00-18.00.

3. Organizacja Targów odbywa się w oparciu o obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie. Uczestnicy Targów zobowiązani są zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień.

4. W Targach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, nieprzejawiające niepokojących objawów zdrowotnych (m.in. gorączka powyżej 37,0°C, kaszel, duszności)

5. Zakazany jest wstęp na Targi osobom przebywającym na kwarantannie oraz objętym nadzorem epidemiologicznym.

6. Uczestnicy zobowiązani są przed wejściem na obszar, na którym odbywają się Targi do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem antybakteryjnym znajdującym się przy wejściu, które zapewni Organizator.

7. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną.

8. Organizator informuje, że na Targach będą wykonywane fotografie i będzie realizowane video. Relacja z Wydarzenia w postaci zdjęć oraz nagrania zostanie zamieszczona na stronach www.poranny.pl i www.wspolczesna.pl oraz na łamach dziennika Kurier Poranny i Gazeta Współczesna.

9. Organizator ma prawo do odwołania Wydarzenia, z powodów siły wyższej takich jak m.in. pandemia, epidemia, zarządzenia władz, itp.

10. W przypadku odwołania Wydarzenia Organizator poinformuje o tym na łamach Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej i/lub na www.poranny.pl i www.wspolczesna.pl.

11. Uczestnik Targów oświadcza, że poprzez wzięcie udziału w Targach wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone w czasie i przestrzeni wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Organizatora swojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęcia, fotografii wykonanej w trakcie trwania Targów, w szczególności w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych z Targów, reklamowych, promocyjnych, marketingowych i handlowych Organizatora i/lub podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem (w szczególności jako Partner i/lub Sponsor Targów).

12. Uczestnik oświadcza, że mając na uwadze powyższą zgodę, jednocześnie wyraża zgodę na zamieszczanie fotografii/zdjęć obejmujących jego wizerunek w szczególności w prasie Organizatora, w tym prasie internetowej, na profilach Organizatora, jego portalach społecznościowych (w szczególności: Facebook, Instagram, Twitter) i/lub podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem (w szczególności jako Partner i/lub Sponsor Gali). Uczestnik wyraża zgodę na zestawianie swojego wizerunku z wizerunkami osób trzecich, oznaczeniami Organizatora i/lub podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem (w szczególności jako Partner i/lub Sponsor Targów).

Art.2 SKUTKI NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU

1. Uczestnicy niestosujący się do instrukcji i poleceń obsługi i personelu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zostaną poproszeni o opuszczenie Targów.

2. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiadomić o zaistniałym naruszeniu odpowiednie służby porządkowe lub sanitarno-epidemiologiczne.

3. Regulamin niniejszy dostępny jest na https://plus.poranny.pl/wydania/targipracy

Regulamin Podlaskich Targów Pracy

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.