Marketing

Regulamin II Forum Seniora - 25 marca 2021 r.

Marketing

Regulamin II Forum Seniora

Regulamin II Forum Seniora

I. Zasady ogólne

1) Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania z forum (dalej Forum) internetowego serwisu www.kurierlubelski.pl znajdujących się pod adresem www.kurierlubelski.pl/forumseniora
2) Usługa, o której jest mowa w Regulaminie Forum świadczona jest przez Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002408, REGON: 012047699, NIP: 5220103609 realizowanej lokalnie przez Oddział w Lublinie – (dalej Administrator).
3) Niepełnoletni użytkownik może korzystać z Forum za zgodą opiekuna prawnego.
4) Niniejszy Regulamin Forum oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w sposób wyłączny określają zarówno prawa jak i obowiązki wszystkich Użytkowników Forum, jak również określają prawa i obowiązki podmiotów, które posiadają prawo do prowadzenia i administrowania usługami oferowanymi poprzez Forum.
5) W chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Forum, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Forum.
6) Przedmiotem usługi oferowanej przez Forum jest możliwość słuchania prelekcji ekspertów
7) Korzystanie z forum nie wymaga rejestracji.
8) Osoby, które pozostawią swoje dane do wysyłki przypomnień o Forum pod adresem: https://kurierlubelskipl.webankietapl/ do dnia 25.03.2021 do godz. 12.00, otrzymają jednorazowy kod, który pozwoli na uruchomienie darmowego 30-dniowego dostępu do cyfrowej prenumeraty „Kuriera Lubelskiego” (dostęp do prenumeraty cyfrowej Kuriera Lubelskiego na okres 30 dni).
10) Kod dostępu do prenumeraty cyfrowej Kuriera Lubelskiego wraz z instrukcją jego aktywacji, zostanie przesłany do osoby, która pozostawiła dane do wysyłki przypomnień o Forum, po zakończeniu transmisji z II Forum Seniora, najpóźniej do dnia 2.04.2021 r. do godz. 23.59. Kod z instrukcją zostanie wysłany na dane teleadresowe podane podczas zapisu do przypomnień: poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres e-mail podany w formularzu rejestracji lub/i wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu komórkowego podany w formularzu rejestracji.
11) Na podany przy rejestracji numer telefonu oraz adres e-mail mogą być wysyłane przez Organizatora ważne informacje o Forum (w tym przypomnienie o starcie transmisji Forum) oraz informacje związane z cyfrową prenumeratą Kuriera Lubelskiego
12) Pytania dotyczące forum należy kierować na adres [email protected], Tel. 504 058 040

II. Rejestracja

1)Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna, a jej zakres obejmuje wyłącznie korzystanie z Forum.
2)Rejestracji można dokonać w terminie od 11.03.2021 r. do 25.03.2021 r. do godz. 12.00:00
3)Jedna osoba może zarejestrować się tylko raz i tym samym otrzymać jeden kod na 30-dniową cyfrową prenumeratę Kuriera Lubelskiego
4)Rejestracja nie jest niezbędna do korzystania z Forum.
5)Rejestracja następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
a. wyrażenie zgody przez Użytkownika na postanowienia Regulaminu Forum
b. wprowadzenie danych Użytkownika podczas procesu rejestracji: adres e-mail, nr telefonu komórkowego oraz imię i nazwisko
c. udzielenie Administratorowi zgody na przetwarzanie danych Użytkownika
6)Usługi świadczone są nieodpłatnie.

III. Wymagania techniczne

1)Dla poprawnego użytkowania Forum niezbędne jest:
a. sprawnie działająca przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera;
b. zainstalowana wtyczka do odtwarzania plików multimedialnych

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1)Administratorem danych Użytkownika jest Polska Press z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002408
2)Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymaganym przez Forum w trakcie procesu rejestracji w celu realizacji usług świadczonych przez Forum.
3)Pytania dotyczące wyłącznie ochrony danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres [email protected]
4)Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności oraz w nocie informacyjnej załączonej do niniejszego Regulaminu.

V. Postanowienia końcowe

1)Administratorem zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania Forum.
2)Załącznik do Regulaminu I Forum Seniora 2021 r.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Forum pod nazwą „VIII Forum Seniora” (dalej jako Forum), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest tutaj umowa (o treści regulaminu Forum), zawierana przez zgłoszenie udziału w Forum.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane i będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Forum) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c) inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończyło się Forum.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych przysługuje Tobie szereg uprawnień.
Te prawa to:
a. prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych swoich oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas danych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka w celach marketingu bezpośredniego;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a) droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały podane przez Ciebie w momencie rejestracji na Forum Seniora 2021 r.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.Imię i nazwisko;
b.Kontaktowy numer telefonu;
c.Adres e-mail

Marketing

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.