redakcja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karnet na PGE Ekstraligę

redakcja

Karnet na PGE Ekstraligę + prenumerata cyfrowa „Nowości” na 365 dni z e-wydaniem

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Karnet na PGE Ekstraligę + prenumerata cyfrowa „Nowości” na 365 dni z e-wydaniem

I.Postanowienia Ogólne

1. Regulamin Akcji Promocyjnej określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej: Karnet na PGE Ekstraligę + prenumerata cyfrowa „Nowości” na 365 dni z e-wydaniem.
2. Organizatorem akcji promocyjnej („Akcja Promocyjna”) jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-675 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522 01 03 609, REGON 012047699 („Organizator”).

II. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej

1. Akcja Promocyjna trwa od 16.04.2018 do wyczerpania zapasów upominków objętych promocją, lecz nie dłużej niż do dnia 23.04.2018
2. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu upominków poprzez stosowną informację umieszczoną w serwisie „Nowości”.
3. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W akcji może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:
a) ukończyła lat 18
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
c) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
d) między dniem 16, a 23 kwietnia 2018 roku dokona zakupu prenumeraty cyfrowej gazety „Nowości” na 365 dni z e-wydaniem za pośrednictwem serwisu plus.nowosci.com.pl.
6. Informacje o upominkach prezentowane na stronie serwisu plus.nowosci.com.pl i nowosci.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej

1. Uczestnik który dokona zakupu prenumeraty cyfrowej zgodnie z pkt II ppkt. 4 nabywa prawo do otrzymania upominku w postaci karnetu na PGE Ekstraligę w Toruniu (strefa niebieska).
2. Prawo do upominku powstaje z dniem zapłaty za prenumeratę cyfrową, to jest z dniem zarachowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
3. Upominek zostanie przekazany Uczestnikowi osobiście. Uczestnik winien odebrać upominek w siedzibie „Nowości” bądź zostanie przesłany pocztą dla Czytelników spoza Torunia.
4. Upominki nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Uczestnik ma prawo do jednego Upominku.
6. Upominki otrzymane w Akcji Promocyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (Dz. U z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.).
7. Zwolnienie o którym mowa w pkt. 6 nie dotyczy Upominków otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

IV. Reklamacje

1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
2. Reklamacje mogą być zgłoszone:
a) osobiście w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie „Nowości”.
b) listownie na adres: Dział Marketingu „Nowości”, ul. Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz.
c) mailem na adres: [email protected]
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego, dowód zapłaty za prenumeratę oraz zwięzły opis zarzutów.
4. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Na wniosek Uczestnika odpowiedź może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

V. Dane osobowe

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator, czyli Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia promocji, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Konkursie, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych w związku z przeprowadzeniem promocji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie promocji przez Organizatora. Dalszą podstawa przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych, a także na dochodzeniu praw i obrony przed roszczeniami. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmioty przetwarzające w imieniu Organizatora.
3. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej.
4. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia. Od dnia 25 maja 2018 roku dodatkowo prawo do przeniesienia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora lub podmiotów trzecich właściciel danych ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych. Od 25 maja 2018 roku właściciel danych posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. Jeżeli taki sprzeciw jest uzasadniony, Organizator nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże zasadne powody takiego przetwarzania, mające pierwszeństwo przed interesami właściciela danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, właściciel danych ma prawo od 25 maja 2018 roku w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. Od dnia 25 maja 2018 roku właściciel danych ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń właściciela danych związanych z udziałem w Konkursie.
9. Od dnia 25 maja 2018 roku Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych osobowych, z którym będzie można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt będzie możliwy pod adresem e-mail [email protected] oraz nr telefonu 52 326 31 13 .

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.nowosci.com.pl
2. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 471 ze zm.).

redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.