Ekstra
Magazyn
Ekstra Magazyn

Najlepsze teksty z całej Polski, w każdy piątek dla wszystkich prenumeratorów Cyfrowych. Poznaj Ekstra Magazyn

.

Regulamin wakacyjnej akcji promocyjnej w Serwisie+

.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Prenumerata na 90 dni z e-wydaniem 50% taniej”

I. Postanowienia Ogólne
1. Regulamin Akcji Promocyjnej określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej „Prenumerata na 90 dni z e-wydaniem 50% taniej”.
2. Organizatorem akcji promocyjnej („Akcja Promocyjna”) jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-675 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522 01 03 609, REGON 012047699 („Organizator”).

II. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej
1. Akcja Promocyjna trwa od 19.06.2018 do dnia 03.07.2018 r.

2. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakończeniu promocji poprzez stosowną informację umieszczoną w serwisach, których dotyczy Akcja Promocyjna: plus.pomorska, plus.gazetalubuska, plus.echodnia.eu, plus.gazetakrakowska.pl, plus.gloswielkopolski, plus.gk24.pl, plus.gs24.pl, plus.gp24.pl, plus.kurierlubelski.pl, plus.gazetawroclawska.pl, plus.dziennikbaltycki.pl, plus.nto.pl, plus.poranny.pl, plus.wspolczesna.pl , plus.dzienniklodzki.pl , plus.expressilustrowany.pl, plus.polskatimes.pl, plus.to.com.pl, plus.dziennikzachodni.pl, plus.expressbydgoski.pl, plus.nowosci.com.pl

3. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W akcji może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:
a) ukończyła lat 18
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
c) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

d) miedzy dniem 19.06.2018 a dniem 03.07.2018 dokona zakupu prenumeraty cyfrowej na 90 dni z e-wydaniem za pośrednictwem serwisu, którego dotyczy Akcja Promocyjna: plus.pomorska, plus.gazetalubuska, plus.echodnia.eu, plus.gazetakrakowska.pl, plus.gloswielkopolski, plus.gk24.pl, plus.gs24.pl, plus.gp24.pl, plus.kurierlubelski.pl, plus.gazetawroclawska.pl, plus.dziennikbaltycki.pl, plus.nto.pl, plus.poranny.pl, plus.wspolczesna.pl , plus.dzienniklodzki.pl , plus.expressilustrowany.pl, plus.polskatimes.pl, plus.to.com.pl, plus.dziennikzachodni.pl, plus.expressbydgoski.pl, plus.nowosci.com.pl

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej
1. Uczestnik który dokona zakupu prenumeraty cyfrowej zgodnie z pkt II ppkt 4 nabywa prawo do otrzymania prenumeraty w cenie niższej o 50 %
2. Prawo do zakupu w promocyjnej cenie powstaje z dniem zapłaty za prenumeratę cyfrową, to jest z dniem zarachowania środków na rachunku bankowym Organizatora.

IV. Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
2. Reklamacje mogą być zgłoszone:
a) osobiście w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Polska Press (ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa)
b) listownie na adres ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa
c) mailem na adres plus@polskapress.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego oraz zwięzły opis zarzutów.
4. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Na wniosek Uczestnika odpowiedź może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

V. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym wydania upominku oraz czynności reklamacyjnych.
Za dane osobowe przyjmuje się: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz.922 ze zm.).
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronach serwisów, których dotyczy Akcja Promocyjna: plus.pomorska, plus.gazetalubuska, plus.echodnia.eu, plus.gazetakrakowska.pl, plus.gloswielkopolski, plus.gk24.pl, plus.gs24.pl, plus.gp24.pl, plus.kurierlubelski.pl, plus.gazetawroclawska.pl, plus.dziennikbaltycki.pl, plus.nto.pl, plus.poranny.pl, plus.wspolczesna.pl , plus.dzienniklodzki.pl , plus.expressilustrowany.pl, plus.polskatimes.pl, plus.to.com.pl, plus.dziennikzachodni.pl, plus.expressbydgoski.pl, plus.nowosci.com.pl
2. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 471 ze zm.).

.

Dodaj pierwszy komentarz

Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

plus.echodnia.eu/podkarpackie

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2018 Polska Press Sp. z o.o.