Menedżer Roku Regionu Łódzkiego '2018. Regulamin

Czytaj dalej

Menedżer Roku Regionu Łódzkiego '2018. Regulamin

Menedżer Roku Regionu Łódzkiego '2018. Regulamin.

Regulamin

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego", zwanego dalej "Konkursem" jest: Polska Press Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Współorganizatorem konkursu "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego" jest Loża Łódzka Business Centre Club.

1.3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Województwa Łódzkiego.

1.4. Konkurs trwa od 1 września 2018 r. do 02 lutego 2019 r.

1.5. Ilekroć w Regulaminie mowa o Organizatorach należy przez to rozumieć Organizatora i Współorganizatora.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, spełniająca łącznie podane poniżej warunki, zwana dalej Kandydatem, z zastrzeżeniem z punktu 2.3. niniejszego regulaminu:

> co najmniej od 31 grudnia 2015 r. nieprzerwanie zarządzająca przedsiębiorstwem lub jego oddziałem lub prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w spółce cywilnej, lub w innej formie prawnej, o ile przedsiębiorstwo jest zarejestrowane i/lub prowadzi działalność na terenie województwa łódzkiego,

> wytypowana przez Kolegium Elektorskie Konkursu

> nie notowana w rejestrach osób prawomocnie skazanych oraz wobec których ani wobec reprezentowanych przez Kandydatów firm nie były prowadzone w ciągu ostatnich 5 lat, postępowania karne, karno-skarbowe lub inne, jak np. UOKiK itp.

> wyrażająca zgodę na przystąpienie do Konkursu oraz przetwarzanie przez organizatorów Konkursu swoich danych osobowych, a także danych ekonomicznych zarządzanej lub posiadanej przez siebie firmy - warunek ten zostaje spełniony, jeżeli osoba doręczyła prawidłowo wypełnioną i podpisaną ankietę, o której mowa w punkcie 2.2, przy czym doręczenie powinno nastąpić do 14 grudnia 2018 roku do godziny 1600. do siedziby Polska Press Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19.

2.2. Za wyrażenie zgody na powyższe przetwarzanie danych osobowych i firmowych uważa się złożenie kompletnie wypełnionej i podpisanej przez Kandydata i/lub przez osoby do tego upoważnione, ankiety otrzymanej od Organizatora Konkursu. Ankiety zawierają oświadczenia przewidziane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r., [Dz. U. 2018.1000 z dn. 24.05.2018r.];

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny

pracowników i przedstawicieli Organizatora (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

2.4. Zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu oraz przedstawiciele tej samej firmy, którą reprezentowali zwycięzcy poprzednich edycji mogą brać udział w Konkursie po upływie trzech lat od końca roku, którego dotyczyła edycja, w której osoby te zdobyły statuetkę „Menedżera Roku Regionu Łódzkiego”.

3. ZASADY I HARMONOGRAM KONKURSU

3.1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych w roku 2017/2018 menedżerów w województwie łódzkim, w trzech kategoriach:

> Mikro i Małe Przedsiębiorstwo (zatrudniające do 49 osób),

> Średnie Przedsiębiorstwo (zatrudniające 50-249 osób),

> Duża Firma (zatrudniająca od 250 osób).

3.2. W Konkursie może być również przyznane Wyróżnienie Specjalne.

3.3. Podstawowe kryteria wyłaniania Kandydatów i ich oceny przez Elektorów, Organizatorów i członków Kapituły Konkursu:

a. Skuteczność w zarządzaniu firmą, wzrost i rozwój firmy;

b. Wyniki finansowe firmy zarządzanej przez Kandydata;

c. Opinia o Kandydacie wśród pracowników, współpracowników, w lokalnym środowisku biznesowym,

d. Przestrzeganie zasad etyki, przepisów prawa i reguł zdrowej konkurencji;

e. Wrażliwość na potrzeby społeczne, działalność charytatywna i wspieranie lokalnych inicjatyw, stosowanie zasad Odpowiedzialnego Biznesu (CSR).

Ankiety wysyłane Kandydatom zawierają rubryki pozwalające obiektywnie ocenić powyższe najważniejsze obszary działania Kandydatów.

3.4. Konkurs jest trójetapowy.

> W etapie pierwszym członkowie Kolegium Elektorów wyłonieni przez Organizatorów typują Kandydatów do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego ‘2018. Typowanie polega na pisemnym, elektronicznym lub ustnym – w rozmowach z przedstawicielami Organizatorów - zaproponowaniu przez Elektora od jednego do pięciu Kandydatów w każdej z trzech kategorii Konkursu. Konkretne typowania poszczególnych Elektorów pozostają wyłącznie do wiedzy Organizatorów.

> W etapie drugim do wskazanych przez Elektorów Kandydatów Organizatorzy przesyłają droga elektroniczną ankiety z towarzyszącą im prośbą o zgodę na udział w Konkursie.

Ankiety są przez Kandydatów wypełniane i trafiają ponownie do Organizatorów, którzy dokonują ich oceny, w formie zdepersonalizowanej, uwzględniającej, w celu zachowania równych szans, m.in. specyfikę branży, w jakiej działa firma Kandydata. Na podstawie tej oceny, z grona Kandydatów Organizatorzy wyłaniają do pięciu Kandydatów w kategorii Duża Firma oraz Średnie Przedsiębiorstwo oraz do 10 Kandydatów w kategorii Mikro i Mała Firma, nominowanych następnie przez Organizatorów do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2018.

3.5. W etapie trzecim, wyboru zwycięzcy w każdej z kategorii dokonuje Kapituła Konkursu. Kapituła może też zdecydować o przyznaniu Wyróżnienia Specjalnego w Konkursie. W trakcie trwania Konkursu Organizator może jednostronnie dokonać wydłużenia czasu trwania Konkursu, czasu trwania poszczególnych jego etapów, w tym czasu pozyskiwania Kandydatur od Elektorów oraz odsyłania wypełnionych ankiet przez Kandydatów.

3.6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości terminowego dokonania czynności związanych z Konkursem przez Kandydatów oraz za inne skutki działania lub zaniechania operatora pocztowego lub inne podobnie działające podmioty, dostarczające zgłoszenia Kandydatur lub wypełnione przez Kandydatów ankiety.

3.7. Harmonogram Konkursu:

a. Wyłonienie przez Organizatorów członków Kolegium Elektorskiego – III kwartał roku;

b. Zgłaszanie przez członków Kolegium Elektorów kandydatów do wszystkich kategorii Konkursu – IV kwartał roku;

c. Usystematyzowanie przez Organizatorów Kandydatów zgłoszonych przez Elektorów, wysyłka ankiet i zaproszeń do udziału w niniejszej edycji Konkursu do Kandydatów – IV kwartał roku;

d. Odesłanie listem albo przesyłką kurierską lub osobiste dostarczenie przez Kandydatów wypełnionych ankiet Organizatorom Konkursu (na adres: Dziennik Łódzki, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 17/19, z dopiskiem na kopercie: "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego '2018" – IV kwartał roku;

e. Przetworzenie ankiet przez Organizatorów, dokonanie nominacji w kategoriach Konkursu, dostarczenie ich Kapitule Konkursu - do 31 grudnia 2018 roku;

f. Posiedzenie Kapituły Konkursu, wybór przez nią Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2018 w każdej z kategorii, ewentualny wybór przez Kapitułę menedżera nagrodzonego Wyróżnieniem Specjalnym - do 20 stycznia 2019 roku;

g. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu (ogłoszenie i opublikowanie wyników na łamach Dziennika Łódzkiego, uroczyste wręczenie nagród i dyplomów Nominowanym i Zwycięzcom w każdej z kategorii Konkursu oraz Wyróżnionym w Konkursie do 31 stycznia 2019 roku.

4. KAPITUŁA KONKURSU i ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

4.1. Wyboru Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2018 dokonuje Kapituła Konkursu na specjalnym spotkaniu, w głosowaniu niejawnym, spośród osób nominowanych przez Organizatorów, zgodnie z punktem 3.4 niniejszego Regulaminu.

4.2. W skład Kapituły wchodzą:

> Wojewoda Łódzki,

> Marszałek Województwa Łódzkiego,

> Prezydent Miasta Łodzi

> Rektor Politechniki Łódzkiej,

> Rektor Uniwersytetu Łódzkiego,

> Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi,

> Prezes Polska Press Oddział w Łodzi,

> Kanclerz Loży Łódzkiej BCC,

> Redaktor Naczelny Dziennika Łódzkiego,

> Wiceprezes Polska Press Oddział w Łodzi,

> Dyrektor Loży Łódzkiej BCC.

4.3. Kapituła zbiera się w terminie do końca grudnia 2018 roku. Podczas spotkania Kapituły Dyrektor Loży Łódzkiej BCC dokonuje prezentacji wszystkich menedżerów nominowanych w każdej z kategorii Konkursu, wyłonionych w trakcie etapu drugiego Konkursu przez Organizatorów.

4.4. Po dyskusji nad kandydaturami, Członkowie Kapituły głosują na Kandydatów w każdej kategorii Konkursu pisemnie, w głosowaniu niejawnym, przyporządkowując poszczególnym nominowanym punkty - od 5 (najwięcej) do 1 (najmniej). Członkowie Kapituły uwzględniają podczas głosowania wszystkich nominowanych Kandydatów w danej kategorii. Karta do głosowania nie zawierająca punktacji wszystkich nominowanych Kandydatów - jest nieważna. Punkty liczy osoba wskazana przez Kapitułę. Menedżerem Roku Regionu Łódzkiego w danej kategorii zostaje osoba, która zebrała najwyższą zsumowaną liczbę punktów uzyskanych od członków Kapituły.

5. WYNIKI KONKURSU

5.1. Lista nagrodzonych i nominowanych menedżerów - zawierająca imiona, nazwiska i firmę, w której pełnią swoją funkcję, zostanie ogłoszona na uroczystej Gali Konkursu oraz opublikowana w wybranych wydawnictwach Organizatora do dnia 02 lutego 2018r.

6. KOMISJA i REKLAMACJE

6.1. Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu powołana zostanie Komisja Organizacyjna, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatorów.

6.2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać w formie pisemnej - wraz z uzasadnieniem - do Organizatora Konkursu, pod adresem: Polska Press Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19 w terminie do 7 dni od daty opublikowania listy nominowanych i zwycięzców Konkursu.

6.3. Reklamacje złożone po upływie powyższego terminu, lub nie posiadające uzasadnienia - nie będą rozpatrywane.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkursu pod adresem www.menedzerroku.pl, www.dzienniklodzki.pl

7.2. Uczestnik oddający wypełnioną ankietę Organizatorowi Konkursu wyraża tym samym zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

7.3. Praw wynikających z uczestnictwa w Konkursie nie można zbyć ani przenieść.

7.4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r., [Dz. U. 2018.1000 z dn. 24.05.2018r.];

7.5. Nominowani, wyróżnieni oraz zwycięzcy w niniejszym Konkursie mają prawo do wykorzystywania informacji dotyczących uzyskanych w nim nagród i wyróżnień w działaniach marketingowych swoich firm.

7.6. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do nazwy Konkursu i szczegółowych zasad jego organizacji, wynikających z niniejszego Regulaminu.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.